معرفی تیم فیورنتینا

تاریخچه

 

باشگاه کشور شهر

 

 

 

ورزشگاه نوع زمین سال شروع

 

 

 

افتخارات