آرشیو خبرهای تاثیر خروج عربستان از اوپک بر اقتصاد جهان