آرشیو خبرهای اثر خروج عربستان از اوپک بر بازارهای جهانی