مشخصات بازیکن

باشگاه کشور قد

 

 

 

تولد سن وزن