تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز

 

 

 

 

 

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز

 

 

 

 

 

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز

 

 

 

 

 

تیم ها

 

 

 

 

 

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 6 4 0 2 7 12
2 لایپزیش لایپزیش 6 4 0 2 -1 12
3 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 6 3 0 3 5 9
4 باشاک شهیر باشاک شهیر 6 1 0 5 -11 3
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 لایپزیش لایپزیش 6 4 0 2 -1 2
2 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 6 3 0 3 5 3
3 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 6 4 0 2 7 1
4 باشاک شهیر باشاک شهیر 6 1 0 5 -11 4
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 6 4 0 2 7 1
2 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 6 3 0 3 5 3
3 لایپزیش لایپزیش 6 4 0 2 -1 2
4 باشاک شهیر باشاک شهیر 6 1 0 5 -11 4
تیم ها
1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن W W W L W
2 لایپزیش لایپزیش W W L W L
3 منچستر یونایتد منچستر یونایتد L L W L W
4 باشاک شهیر باشاک شهیر L L L W L