اخبار بازی

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 6 4 0 2 7 12
2 لایپزیش لایپزیش 6 4 0 2 -1 12
3 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 6 3 0 3 5 9
4 باشاک شهیر باشاک شهیر 6 1 0 5 -11 3
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 لایپزیش لایپزیش 6 4 0 2 -1 2
2 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 6 3 0 3 5 3
3 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 6 4 0 2 7 1
4 باشاک شهیر باشاک شهیر 6 1 0 5 -11 4
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 6 4 0 2 7 1
2 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 6 3 0 3 5 3
3 لایپزیش لایپزیش 6 4 0 2 -1 2
4 باشاک شهیر باشاک شهیر 6 1 0 5 -11 4
تیم ها
1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن W W W L W
2 لایپزیش لایپزیش W W L W L
3 منچستر یونایتد منچستر یونایتد L L W L W
4 باشاک شهیر باشاک شهیر L L L W L