رسنه میلی و حمایت سازمانی از سرخ ها با دهن کجی به آبی ها

رسانه میلی و حمایت سازمانی از سرخ ها با دهن کجی به آبی ها

در حالی که تقریباً بر همگان مسلم شده که یکی از شروط استخدام در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ...