تماشاچی | تکذیب ولوو در مورد پیشنهاد به حسین عطایی