پنج دقیقه مانده به نیمه‌شب نوشته شده است!

پنج دقیقه مانده به نیمه‌شب نوشته شده است!
پنج دقیقه مانده به نیمه‌شب نوشته شده است!
رئیس جمهوری آمریکا مدعی پیروزی در انتخابات شده است!

نظرات