آخرین تماس برای آقای پل

تماشاچی -
تا به حال برای پرواز دیر کرده اید؟ جیسون پل با استفاده از مهارت های خود از مکانهای امنیتی در فرودگاه مونیخ عبور می کند تا پرواز خود را انجام دهد.
منبع : تماشاچی

نظرات