‏اين سال ٢٠٠٠عه، الگور رو برنده اعلام كردن، بوش رفت دادگاه عالی‌؛ نتیجه برگشت و بوش رییس جمهور ش...

‏اين سال ٢٠٠٠عه، الگور رو برنده اعلام كردن، بوش رفت دادگاه عالی‌؛ نتیجه برگشت و بوش رییس جمهور ش...
‏اين سال ٢٠٠٠عه، الگور رو برنده اعلام كردن، بوش رفت دادگاه عالی‌؛ نتیجه برگشت و بوش رییس جمهور شد...

الان؛ بایدن رو برنده اعلام کردن ؛ ترامپ قراره بره دادگاه عالی ؛ سال ۲۰۰۰ تکرار میشه؟!

نظرات