فاصله ترامپ و بایدن در ایالت جورجیا به 665 رای رسید!

فاصله ترامپ و بایدن در ایالت جورجیا به 665 رای رسید!
فاصله ترامپ و بایدن در ایالت جورجیا به 665 رای رسید!
دو نامزد برای زدن ضربات پنالتی آماده میشن.
49.4 = 49.4


نظرات