تو ویسکانسین هم ۲۰ هزارتا جلویه. این ۲ تا رو ببره ، نوادا و پنسیلین رو نیاز نداره.😐

تو ویسکانسین هم ۲۰ هزارتا جلویه. این ۲ تا رو ببره ، نوادا و پنسیلین رو نیاز نداره.😐
تو ویسکانسین هم ۲۰ هزارتا جلویه. این ۲ تا رو ببره ، نوادا و پنسیلین رو نیاز نداره.😐

نظرات