ستارگان فوتبال در تبلیغات پپسی

تماشاچی -
بازی هرگز برای مسی ، صلاح ، پوگبا و استرلینگ متوقف نمی شود - چه داخل زمین و چه خارج از زمین. تماشا کنید که چهار بهترین فوتبالیست جهان در حالی که برای آخرین قوطی پپسی می جنگند ، مهارت های حماسی خود را به نمایش می گذارند.
منبع : تماشاچی

نظرات