فوری / سازمان غذا و داروی آمریکا داروی رمدسیویر گیلیاد برای درمان کرونا را تایید کرد.

فوری / سازمان غذا و داروی آمریکا داروی رمدسیویر گیلیاد برای درمان کرونا را تایید کرد.
🔴فوری / سازمان غذا و داروی آمریکا داروی رمدسیویر گیلیاد برای درمان کرونا را تایید کرد.

نظرات