استفاده از پرینتر سه بعدی به جای کچ گرفتن شکستگی.

استفاده از پرینتر سه بعدی به جای کچ گرفتن شکستگی.
استفاده از پرینتر سه بعدی به جای کچ گرفتن شکستگی.
با این روش 40 درصد ترمیم استخوان سریعتر میشه.

3D printed cast uses ultrasound to heal broken bones 40% faster.

نظرات