عملیات غیرممکن و سخت انتقال قلب از مسیر تهران به مشهد در کمتر از سه ساعت، که با همت و استرس زیاد...

عملیات غیرممکن و سخت انتقال قلب از مسیر تهران به مشهد در کمتر از سه ساعت، که با همت و استرس زیاد ممکن شد و زندگی بخشید!👏👏

نظرات