انگار یک عمر آزگار اشتباهی آب پرتقال خوردیم و کسی نبود به ما شیوه درستش رو بگه!!!

انگار یک عمر آزگار اشتباهی آب پرتقال خوردیم و کسی نبود به ما شیوه درستش رو بگه!!!

فصل پرتقال رسیده، بعد دیدن کلیپ دیگه درست مصرف کنیم! واسه بقیه هم بفرستید.

نظرات