جنگ ارمنستان و آذربایجان بە فاز جدید و خطرناکی کشیدە شد

🔴جنگ ارمنستان و آذربایجان بە فاز جدید و خطرناکی کشیدە شد❗️

🔹در پاسخ حمله به شهر گنجه دقایقی قبل ارتش آذربایجان شهر خان کندی را به وسیله راکت هدف قرار داد.


🔺
report گزارش اشکال

نظرات