ال چاپو بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر چگونه فرار کرد

ال چاپو بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر چگونه فرار کرد
از ایجاد هر صدایی که باعث لو رفتن انها بشود پرهیز می کنند و هر بارکه نگهبانان زندان از بالای سر انها عبور می کند کار خود را متوقف می کنند. ده متر زیر زمین، زیر حیاط اصلی زندان احتمال لو رفتن بسیار کم است ،، اما بعد از چندین ماه تونل سازی مخفیانه، انها نمی توانند حتی کوچک ترین خطر لو رفتن را نادیده بگیرند به ویژه وقتی بسیار به هدف خود یعنی سلول یکی از معروف ترین روسای مواد مخدر در مکزیک نزدیک شده اند. اِل چاپوُ گوز مان . ز ایجاد هر صدایی که باعث لو رفتن انها بشود پرهیز می کنند و هر بارکه نگهبانان زندان از بالای سر انها عبور می کند کار خود را متوقف می کنند. ده متر زیر زمین، زیر حیاط اصلی زندان احتمال لو رفتن بسیار کم است ،، اما بعد از چندین ماه تونل سازی مخفیانه، انها نمی توانند حتی کوچک ترین خطر لو رفتن را نادیده بگیرند به ویژه وقتی بسیار به هدف خود یعنی سلول یکی از معروف ترین روسای مواد مخدر در مکزیک نزدیک شده اند. اِل چاپوُ گوز مان .
 

 

ال چاپو بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر چگونه فرار کرد

 
منبع : تماشاچی

نظرات

user

پدرش لنت

پاسخ دادن